مثلثات

فهرست مطالب

مثلثات چیست؟

مثلثات یکی از شاخه‌های ریاضیات است که به بررسی شکل‌ها و خصوصیات هندسی آنها می‌پردازد. در مثلثات، بررسی‌ها و محاسبات با ابعاد و زوایای مثلث‌ها انجام می‌شود.
مثلث به شکلی است که دارای سه ضلع است و به همراه زوایای متناظر با هر ضلع است. در مثلث، دو ضلع را به همراه زاویه متناظر با آنها می‌توان به عنوان یک زوج زاویه-ضلع در نظر گرفت. همچنین، به هر مثلث می‌توان یک نام یکتا برای آن نسبت داد که بر اساس ابعاد و زوایای آن است.
در مثلثات، با استفاده از قوانین و قضایای مختلف، ابعاد و زوایای مثلث‌ها محاسبه می‌شود. برخی از موضوعات اصلی مثلثات شامل مفاهیمی مانند توابع مثلثاتی (سینوس، کسینوس، تانژانت)، قضایایی مانند قضیه فیثاغورث و قضیه‌های کوشی و اینلاین دو مثلث است.
مفاهیم مثلثات در بسیاری از رشته‌های علوم و فنون مانند فیزیک، هندسه، مهندسی و ریاضیات کاربرد دارد و از این رو، مطالعه و شناخت مفاهیم مثلثات برای دانشجویان و علاقه‌مندان به این رشته‌ها بسیار مهم است.
همانطور که گفته شد، مثلثات به شاخه‌ای از ریاضیات اطلاق می‌شود که به مطالعه و ویژگی‌های مثلثاتی و روابط بین طول‌ها و زوایا در مثلث‌ها می‌پردازد. این شاخه از ریاضیات از هزاران سال قبل در میان اقوام باستانی شروع به شکل گیری کرد و در ادامه توسعه یافت. یکی از نخستین آثاری که به بررسی مثلثات می‌پرداخت، “عناصر” اقلیدس است که در قرن سوم پیش از میلاد توسط ریاضی‌دان یونانی اقلیدس نگاشته شد.
مثلثات از آن زمان به عنوان یک ابزار قوی در ریاضیات و به خصوص در هندسه استفاده می‌شود. مثال‌های زیادی از کاربرد مثلثات در مختلف حوزه‌ها و علوم وجود دارد. به عنوان یک مثال ساده، در هندسه، با استفاده از قوانین مثلثات، می‌توان نسبت ضلع‌ها و زوایا را در مثلث‌های مختلف محاسبه کرد.

مثلثات- مغز برتر

تاریخچه مثلثات

مثلثات به عنوان یکی از شاخه‌های ریاضیات، از دوران باستان به وجود آمده است. در دوران باستان، مثلثات به دلیل کاربردهای عملی و کاربردی خود در زمینه‌هایی مانند هندسه، فلک، و معماری، مورد توجه قرار گرفته بودند.
به طور خاص، مثلثات در سرزمین مصر باستان، برای حل مسائل مربوط به ساخت و ساز و توسعه زمین استفاده می‌شدند. در آن زمان، مصریان با استفاده از قوانین ساده مثلثات، ابعاد ساختمان‌ها و زمین‌های خود را محاسبه می‌کردند.
در دوران یونان باستان، مثلثات به عنوان یک شاخه از هندسه، برای حل مسائل مربوط به اندازه و شکل اشیاء، به کار گرفته می‌شدند. دانشمندان یونانی مانند اقلیدس، پیتاگوراس، و تالس، قضایایی را کشف و توسعه دادند که همچنان در مثلثات به کار می‌روند.
در دوران اسلامی، مثلثات به عنوان یک شاخه اصلی از ریاضیات توسعه یافت و مورد استفاده در زمینه‌هایی مانند فلک، هندسه، و ریاضیات مالی قرار گرفت. دانشمندان اسلامی مانند الخوارزمی، ابن سینا، و نصرالدین طوسی، قضایایی را کشف و توسعه دادند که در مثلثات به کار می‌روند.
در دوران مدرن، مثلثات به عنوان یک شاخه از ریاضیات، در بسیاری از زمینه‌هایی مانند فیزیک، مهندسی، و ریاضیات مالی به کار می‌روند. در این دوران، دانشمندان مانند اویلر، لاگرانژ، و گاوس، قضایایی را کشف و توسعه دادند که در مثلثات به کار می‌روند. همچنین، با پیشرفت تکنولوژی و محاسبات، این شاخه از ریاضیات نیز با روش‌های جدید و پیشرفته‌تری مورد بررسی قرار گرفته است.

بنیان گذار مثلثات

بنیان گذار مثلثات، به طور کلی، به یک شخص خاص نمی‌رسد و این شاخه از ریاضیات با گذر زمان به دست آمده است. از دیدگاه تاریخی، آثار مربوط به مثلثات در دست نوشته‌های مصری، بابلی، یونانی و هندی قابل مشاهده هستند.
در دوران باستان، از این علم برای حل مسائل عملی و کاربردی در زمینه‌هایی مانند هندسه، فلک، و معماری به کار گرفته می‌شدند. دانشمندان و ریاضی‌دانان بسیاری از مردم در سراسر جهان، به دوران باستان و حتی در دوران امپراطوری روم، قضایایی را در زمینه‌های مختلفی از جمله تریگونومتری کشف کردند.
دوران یونان باستان، این موضوع به عنوان یک شاخه از هندسه، برای حل مسائل مربوط به اندازه و شکل اشیاء، به کار گرفته می‌شدند. دانشمندان یونانی مانند پیتاگوراس، ثالث، اقلیدس، و دیگران، به کشف قضایایی در مثلثات و توسعه آن‌ها پرداختند.
در دوران اسلامی، مثلثات به عنوان یک شاخه اصلی از ریاضیات توسعه یافت و مورد استفاده در زمینه‌هایی مانند فلک، هندسه، و ریاضیات مالی قرار گرفت. دانشمندان اسلامی مانند الخوارزمی، ابن سینا، و نصرالدین طوسی، قضایایی را کشف و توسعه دادند که در مثلثات به کار می‌روند.
در دوران مدرن، این علم به عنوان یک شاخه از ریاضیات، در بسیاری از زمینه‌هایی مانند فیزیک، مهندسی، و ریاضیات مالی به کار می‌روند. در این دوران، دانشمندان مانند اویلر، لاگرانژ، و گاوس، قضایایی را کشف و توسعه دادند که در مثلثات به کار می‌روند.

برخی از قضایای مثلثاتی

بله، در ادامه برخی از قضایای مهم مثلثات را برای شما توضیح خواهم داد:

 • ۱. قضیه فیثاغورث: این قضیه در مورد مثلث‌های قائم‌الزاویه است. طبق این قضیه، در یک مثلث قائم‌الزاویه، مربع طول اضلاع کوتاه‌تر (ضلعهای کوتاه) برابر با مربع طول ضلع بلند (ضلع مقابل زاویه ۹۰ درجه) است. به صورت ریاضی، این قضیه به صورت زیر ارائه می‌شود:
  c^2 = a^2 + b^2
  در این رابطه، c طول ضلع بلند (مقابل زاویه ۹۰ درجه) و a و b طول ضلع‌های کوتاه‌تر هستند.
 • ۲. قضیه سینوس: این قضیه به شکل رابطه‌ای بین طول ضلع‌ها و زوایای مثلث می‌پردازد. طبق این قضیه، نسبت طول هر ضلع به سینوس زاویه مقابل آن ضلع، برای همه زوایا یکسان است. به صورت ریاضی، این قضیه به صورت زیر ارائه می‌شود:
  a/sin(A) = b/sin(B) = c/sin(C)
  در این رابطه، a، b و c طول ضلع‌ها و A، B و C زوایای مقابل هر ضلع در مثلث هستند.
 • ۳. قضیه کسینوس: این قضیه نیز به شکل رابطه‌ای بین طول ضلع‌ها و زوایای مثلث می‌پردازد. طبق این قضیه، می‌توان طول یک ضلع را با استفاده از سایر ضلع‌ها و زوایای مثلث محاسبه کرد. به صورت ریاضی، این قضیه به صورت زیر ارائه می‌شود:
  a^2 = b^2 + c^2 – 2bc cos(A)
  در این رابطه، a طول ضلع مقابل زاویه A و b و c طول ضلع‌های دیگر هستند.

این قضایا تنها نمونه‌هایی از قضایای مثلثات هستند. در مثلثات، بسیاری از قضایا و قوانین دیگر نیز وجود دارند که در بررسی مثلث‌ها و محاسبات هندسی آنها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

مثلثات- مغز برتر

به مثال های زیر توجه کنید:

فرض کنید یک مثلث ABC داریم، که طولِ ضلع AB برابر با ۵ و طولِ ضلع BC برابر با ۷ و زاویه ABC برابر با ۶۰ درجه است. اگر بخواهیم طولِ ضلع AC را محاسبه کنیم، می‌توانیم از قوانین مثلثات استفاده کنیم. با استفاده از قانون کسینوس، می‌توانیم طولِ ضلع AC را محاسبه کنیم:

 • AC^2 = AB^2 + BC^2 – 2 * AB * BC * cos(ABC)
  AC^2 = 5^2 + 7^2 – 2 * 5 * 7 * cos(60)
  AC^2 = 25 + 49 – 70 * 0.5
  AC^2 = 25 + 49 – 35
  AC^2 = 39

بنابراین طولِ ضلع AC برابر با جذر(۳۹) است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه با
استفاده از مثلثات، می‌توانیم اطلاعاتی را درباره‌ی مثلث‌ها و زوایا و طول‌ها به دست آوریم.
یکی از مثالهای ساده مثلثات، قانون سینوس است. قانون سینوس در مورد تعلق بین ضلع‌ها و زوایای یک مثلث با استفاده از نسبت‌های سینوس تعریف می‌شود. به عنوان مثال، فرض کنید یک مثلث ABC داریم که طول ضلع‌های آن به ترتیب قبل از میلاد، AC و AB باشد و در مقابل ضلع قبل از میلاد قرار داشته باشد. قانون سینوس می‌گوید:
بسیگناه⁡(آ)=آسیگناه⁡(ب)=آبگناه⁡(سی)با استفاده از این قانون، می‌توانیم طول یک ضلع را محاسبه کنیم، اگر طول دو ضلع دیگر و زاویه در مقابل ضلع مورد نظر را داشته باشیم.

کاربرد های مثلثات

مثلثات به عنوان یکی از شاخه‌های ریاضیات، کاربردهای بسیاری در زندگی روزمره، علوم و فنون دارد. در زیر به برخی از کاربردهای مثلثات اشاره شده است:

 • ۱. هندسه: مثلثات در هندسه به عنوان یکی از اصولی‌ترین شاخه‌ها به کار می‌روند. از این ریاضیات برای محاسبه زوایای و ابعاد اشیاء مختلف، و همچنین برای طراحی و ساخت سازه‌های مختلف استفاده می‌شود.
 • ۲. فلک: این علم در فلک، به منظور محاسبه موقعیت و حرکت اجرام نجومی مانند ستارگان، سیارات و قمرها، استفاده می‌شود. برای مثال، در دوره مصر باستان، محاسباتی که بر اساس مثلثات صورت می‌گرفت، برای پیش‌بینی وقوع خسوف و کسوف خورشید و قمر استفاده می‌شد.
 • ۳. مهندسی: این مبحث در مهندسی به منظور محاسبه اندازه و شکل سازه‌های مختلف مانند پل‌ها، خودروها، ساختمان‌ها و دیگر زیرساخت‌ها به کار می‌روند.
 • ۴. ریاضیات مالی: مثلثات در ریاضیات مالی برای محاسبه هزینه و سود، نرخ بهره و سایر محاسبات مالی استفاده می‌شود.
 • ۵. فیزیک: این موضوع در فیزیک به منظور محاسبه اندازه و شکل اشیاء مختلف، و همچنین برای محاسبه موقعیت و حرکت اجسام و سیستم‌های مختلف استفاده می‌شود.
 • ۶. رباتیک: این علم در رباتیک به منظور محاسبه موقعیت و حرکت ربات‌ها و دیگر دستگاه‌های خودکار استفاده می‌شود.

این تنها چند مثال از کاربردهای این قسمت از ریاضیات هستند. به طور کلی، این ریاضیات در بسیاری از زمینه‌های علمی و فنی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از اهمیت بسیاری برخوردارند.

آموزش مثلثات

آموزش مثلثات به عنوان یکی از شاخه‌های مهم ریاضیات، برای دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی از اهمیت بالایی برخوردار است. در زیر به برخی از مفاهیم پایه‌ای در مورد مثلثات اشاره شده است که برای شروع یادگیری این علم مفید هستند:

 • ۱. تعریفات پایه‌ای: قضیه پیتاگوراس، مثلثات متساوی الساقین، متساوی الضلعین، و متفاوت الضلعین.
 • ۲. محاسبه مساحت مثلث: از طریق تعریفات مختلف مثلث، مساحت آن را محاسبه کنید.
 • ۳. محاسبه زوایا: مثلث ها دارای سه زاویه هستند که می‌توان آن‌ها را با استفاده از قضیه مجموع زوایای مثلث یا قضیه‌های دیگری محاسبه کرد.
 • ۴. قضیه فلوکت: این قضیه بیان می‌کند که در یک مثلث، مجموع دو ضلع غیرمجاور بزرگتر از ضلع سوم است.
 • ۵. تعیین ابعاد مثلث با استفاده از توابع تریگونومتری: توابع تریگونومتری مانند سینوس، کسینوس، و تانژانت برای تعیین طول ضلع‌ها و زوایای مثلث استفاده می‌شوند.
 • ۶. تعیین مراکز مثلث: مراکز مثلث شامل مرکز گران، مرکز دایره‌ی درونی و مرکز دایره‌ی بیرونی هستند که می‌توان آن‌ها را با استفاده از قضایای مختلف محاسبه کرد.
 • ۷. مسائل عملی: مثلثات در بسیاری از زمینه‌های عملی نظیر هندسه، فیزیک، مهندسی، و ریاضیات مالی به کار می‌روند. برای مثال، می‌توان برای محاسبه اندازه و شکل ساختمان‌ها، پل‌ها، و خودروها از مثلثات استفاده کرد.

با یادگیری این مفاهیم پایه‌ای، دانش‌آموزان می‌توانند ابتدایی‌ترین مفاهیم این علم را فرا بگیرند و به مرور به مفاهیم پیشرفته‌تر و کاربردی‌تری مانند ترکیب مثلثات، مشابه، و تریگونومتریک پرداخته و در زیرزمینه‌های مختلفی از جمله مهندسی، فیزیک، وریاضیات مالی، به کار گیرند. همچنین، استفاده از نرم‌افزارهای ریاضیاتی مانند Geogebra و Wolfram Alpha نیز می‌تواند به دانش‌آموزان در یادگیری مثلثات کمک کند. علاوه بر این، حل مسائل و تمرین‌های مختلف در مورد علم مربوط به مثلث ها، می‌تواند به دانش‌آموزان در تثبیت مفاهیم یادگرفته شده و بهبود مهارت‌های حل مسئله کمک کند.

مثلثات- مغز برتر

منابع آموزشی

بله، برای حل تمرین‌های مثلثات، می‌توانید از منابع مختلف استفاده کنید. چند منبع برای حل تمرینات آن:

 • ۱. کتاب‌های درسی: کتاب‌های درسی دوره متوسطه و دانشگاهی به عنوان منابع اصلی برای یادگیری و حل تمرین‌های این موضوع مناسب هستند.
 • ۲. کتاب‌های ریاضی: کتاب‌های ریاضی مانند “ریاضیات پایه” اثر دکتر علی‌اصغر علی‌نژاد و “ریاضیات عمومی” اثر دکتر محمدرضا فرجاد، به عنوان منابع خوبی برای حل تمرین‌های مثلثات شناخته شده‌اند.
 • ۳. سایت‌های آموزشی: سایت‌هایی مانند Khan Academy، Mathway، و Symbolab، به عنوان منابع آموزشی و حل تمرین‌های این علم در اینترنت وجود دارند.
 • ۴. کانال‌های آموزشی: برخی از کانال‌های آموزشی در سایت‌های مثل YouTube و Vimeo، ویدیوهایی در مورد مثلثات و حل تمرین‌های آن ارائه می‌کنند.
 • ۵. نرم‌افزارهای ریاضی: نرم‌افزارهایی مانند Geogebra و Wolfram Alpha، به عنوان ابزارهای کاربردی برای حل تمرین‌های مثلثات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در نهایت، برای حل تمرین‌های این بخش از ریاضیات، می‌توانید از چندین منبع مختلف استفاده کنید و همچنین با استفاده از منابع مختلف، می‌توانید مهارت‌های حل مسئله خود را تقویت کنید.

همچنین موسسه مغز برتر در این زمینه آموزش های فراوانی را ارئه می دهد. برای بهره مندی از این آموزش ها و مشاوره رایگان، به آدرس مغز برتر مراجعه کنید.

برای مطالعه مقالات و آموزش های بیشتر کلیک کنید.

دیگر مقالات

تاثیر استرس روی مغز/مغزبرتر
وبلاگ

تاثیر استرس روی مغز

استرس بخشی آشنا و اجتناب ناپذیر از زندگی روزمره است که به اشکال مختلفی مانند سلامتی، پول و روابط بروز می کند و روی مغز تاثیر می گذارد. در هر موردی که با یک تهدید بالقوه مواجه می شویم، ذهن و بدن ما وارد عمل می شود و برای مقابله با مسائل (مبارزه) یا اجتناب

ادامه مطلب
استرس مالی/مغزبرتر
وبلاگ

استرس مالی

اگر نگران پول هستید، نگران نباشید چون تنها نیستید. پول یک منبع رایج استرس برای بزرگسالان به شمار می رود. طبق آمار هایی که بدست آمده ، ۷۲ درصد از بزرگسالان درباره ی پول احساس استرس می کنند. نگرانی در مورد پرداخت اجاره یا احساس غرق شدن در بدهی. با توجه به استرس مالی که

ادامه مطلب