دوره قرآن

ریال2.200.000

Categories

حفظ قرآن

این محصول شامل 8 لوح نورانی و 2 جلد کتاب آموزشی برای تقویت حافظه است و یکی از قویترین محصولات در زمینه ی حفظ و یادگیری قرآن کریم و دیگر زبان ها از قبیل زبان فارسی و انگلیسی می باشد .
لوح نورانی اول شامل آموزش :
آموزش الفبا و تلفظ حروف است .
لوح نورانی دوم شامل آموزش :
روخوانی و روان خوانی آشنایی با حروف عربی حروف مقطعه حرکات کوتاه سکون و تشدید تنوین و مد حروف ناخوانا و صدای کشیده .
لوح نورانی سوم شامل آموزش :
روخوانی و روان خوانی حروف شمسی و قمری و همزه و وصل خواندن سوره نبا و اشباع و التقا ساکنین و وقف مقدماتی.
لوح نورانی چهارم شامل آموزش :
قرائت سوره هایی از قرآن از قبیل بلد و ضحی و تجوید مقدماتی تلفظ حروف و استعال و استفال .
لوح نورانی پنجم شامل آموزش :
تجوید مقدماتی قاعده قلقه ) ازاد نمودن صدای حرف در هنگام سکون ( تفخیم و ترقیق الم و را ) غلیظ و نازک ادا کردن حروف ( قواعد نون
ساکن مد و قواعد میم ساکن .
لوح نورانی ششم شامل آموزش :
آموزش صوت های لحن . حجاز . نهاوند . رست . سه گاه . عجم و صبا . صحیح خوانی حمد و سوره . تالوت عم جزء .
لوح نورانی هفتم شامل آموزش :
قواعد و دستور زبان عربی به همراه تمرین های استاد شاگردی .
لوح نورانی هشتم شامل آموزش :
دستور زبان عربی است .
محتوای کتاب های تقویت حافظه نیز شامل :
آموزش هایی برای آشنایی شما با مغز و ویژگی های آن عوامل موثر بر هوش و انواع آن.
استعداد و یادگیری و کاربرد های آن ها حافظه و یادگیری
آموزش تصویر سازی ذهنی برای حفظ حروف الفبا اعداد و لغات انگلیسی
استفاده از روشهایی از قبیل کدینگ کردن و جعبه الیتنر و …. برای حفظ لغات انگلیسی
برنامه هایی برای حفظ آیات الهی قرآن
آموزش تند خوانی و روشهایی بر ای داشتن مطالعه ای بدون فراموشی
قیمت این بسته 1.799.000 هزار تومان می باشد.