دوره قرآن

آموزش صوت های لحن . حجاز . نهاوند . رست . سه گاه . عجم و صبا . صحیح خوانی حمد و سوره . تلاوت عم جزء .
لوح نورانی هفتم شامل آموزش : قواعد و دستور زبان عربی به همراه تمرین های استاد شاگردی .
لوح نورانی هشتم شامل آموزش : دستور زبان عربی است .
محتوای کتاب های تقویت حافظه نیز شامل :
آموزشهایی برای آشنایی شما با مغز و ویژگی های آن عوامل موثر بر هوش و انواع آن استعدادو یادگیری و کاربرد های آن ها حافظه و یادگیری
آموزش تصویر سازی ذهنی برای حفظ حروف الفبا اعداد و لغات انگلیسی
استفاده از روشهایی از قبیل کدینگ کردن و جعبه لایتنر و …
برای حفظ لغات انگلیسی برنامه هایی برای حفظ آیات الهی قرآن

دوره قرآن مغزبرتر

توضیحات دوره قرآن :

این محصول شامل 8 لوح نورانی و 2 جلد کتاب آموزشی برای تقویت حافظه است و یکی از قویترین محصولات در زمینه ی حفظ و یادگیری قرآن کریم و دیگر زبان ها از قبیل زبان فارسی و انگلیسی می باشد .

محتوای کتاب های تقویت حافظه نیز شامل :
آموزشهایی برای آشنایی شما با مغز و ویژگی های آن عوامل موثر بر هوش و انواع آن
استعدادو یادگیری و کاربرد های آن ها حافظه و یادگیری
آموزش تصویر سازی ذهنی برای حفظ حروف الفبا اعداد و لغات انگلیسی
استفاده از روشهایی از قبیل کدینگ کردن و جعبه لایتنر و …

لوح نورانی اول شامل آموزش :
آموزش الفبا و تلفظ حروف است .

لوح نورانی دوم شامل آموزش :
رو خوانی و روان خوانی آشنایی با حروف عربی حروف مقطعه حرکات کوتاه سکون و تشدید تنوین و مد حروف ناخوانا و صدای کشیده .

لوح نورانی سوم شامل آموزش :
روخوانی و روان خوانی حروف شمسی و قمری و همزه و وصل خواندن سوره نبا و اشباع و التقا ساکنین و وقف مقدماتی

لوح نورانی چهارم شامل آموزش :
قرائت سوره هایی از قرآن از قبیل بلد و ضحی و تجوید مقدماتی تلفظ حروف و استعلا و استفال .

لوح نورانی پنجم شامل آموزش :
تجوید مقدماتی قاعده قلق( ازاد نمودن صدای حرف در هنگام سکون ( تفخیم و ترقیق لام و را ) غلیظ و نازک ادا کردن حروف)قواعد نون ساکن مد و قواعد میم ساکن .

لوح نورانی ششم شامل آموزش :
آموزش صوت های لحن . حجاز . نهاوند . رست . سه گاه . عجم و صبا . صحیح خوانی حمد و سوره . تلاوت عم جزء .

لوح نورانی هفتم شامل آموزش : 
قواعد و دستور زبان عربی به همراه تمرین های استاد شاگردی .

لوح نورانی هشتم شامل آموزش :
دستور زبان عربی است .

محتوای کتاب های تقویت حافظه نیز شامل :
آموزشهایی برای آشنایی شما با مغز و ویژگی های آن عوامل موثر بر هوش و انواع آن استعدادو یادگیری و کاربرد های آن ها حافظه و یادگیری آموزش تصویر سازی ذهنی برای حفظ حروف الفبا اعداد و لغات انگلیسی استفاده از روشهایی از قبیل کدینگ کردن و جعبه لایتنر و …
برای حفظ لغات انگلیسی برنامه هایی برای حفظ آیات الهی قرآن و… .