محصولات

دوره قرآن مغز برتر

دوره قرآن مغز برتر شامل تمرین ها و مباحث زیر میباشد

دوره آموزشی قرآن مغز برتر

لوح نورانی اول شامل آموزش : آموزش الفبا و تلفظ حروف است .

وح نورانی دوم شامل آموزش : رو خوانی و روان خوانی آشنایی با حروف عربی حروف مقطعه حرکات کوتاه سکون و تشدید تنوین و مد حروف ناخوانا و صدای کشیده .

لوح نورانی سوم شامل آموزش : روخوانی و روان خوانی حروف شمسی و قمری و همزه و وصل خواندن سوره نبا و اشباع و التقا ساکنین و وقف مقدماتی

لوح نورانی چهارم شامل آموزش : قرائت سوره هایی از قرآن از قبیل بلد و ضحی و تجوید مقدماتی تلفظ حروف و استعلا و استفال .

لوح نورانی پنجم شامل آموزش : تجوید مقدماتی قاعده قلقه ) ازاد نمودن صدای حرف در هنگام سکون ( تفخیم و ترقیق لام و را ) غلیظ و نازک ادا کردن حروف ( قواعد نونساکن مد و قواعد میم ساکن

لوح نورانی ششم شامل آموزش : آموزش صوت های لحن . حجاز . نهاوند . رست . سه گاه . عجم و صبا . صحیح خوانی حمد و سوره . تلاوت عم جزء .

لوح نورانی هفتم شامل آموزش : قواعد و دستور زبان عربی به همراه تمرین های استاد شاگردی

لوح نورانی هشتم شامل آموزش : دستور زبان عربی است

  • دسته : مغز برتر
  • تاریخ تاسیس : 1388
  • آدرس : MaghzeBartar.com

آماده سفارش پروژه خود هستید؟