اسم مصدر

فهرست مطالب

اسم مصدر :

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های پرکاربرد و مورد استفاده در سطح جهان است. یکی از جوانمردترین و پویاترین بخش‌های زبان انگلیسی، ساختار و نحو آن می باشد. در این مقاله، به بررسی یک قسمت مهم از نحو زبان انگلیسی، یعنی “اسم مصدر” خواهیم پرداخت.

تعریف:

مصدر (Gerund) در زبان انگلیسی یکی از اشکال اسمی فعل است که با اضافه کردن پسوند “-ing” به اسم فعل ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، مصدر نسخه اسمی یک فعل است که با حذف فعل از جمله و جایگزینی آن با “ing” به دست می‌آید.
مصدرها وظایف اساسی اسم‌ها را در جمله دارند و می‌توانند به عنوان فاعل، مفعول، مفعول مشترک یا جاری بیان‌کننده‌ها ظاهر شوند. به عبارت دیگر، مصدرها می‌توانند نقش یک اسم را در جمله بازی کنند.
مثال‌هایی از مصدرها:
– Swimming (شنا کردن) -> Swimming is a good exercise.
– Running (دویدن) -> Running helps me stay fit.
– Studying (مطالعه کردن) -> Studying for exams requires focus and dedication.
– Writing (نوشتن) -> Writing is her passion.
در بعضی موارد، مصدرها همراه با حرف اضافه به کار می‌روند و معانی خاص خود را دارند، مانند:
– Look forward to (باشوقت بودن برای) -> I look forward to meeting you.
– Think about (فکر کردن به) -> He is thinking about traveling abroad.
ذ در زبان انگلیسی از نظر گرامری بسیار مهم هستند و در بسیاری از ساختارها و نوع جملات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 

اصطلاح اسم مصدر

اصطلاح اسم مصدر به معنی “فعل به عنوان اسم” است. به عبارت دیگر، اسم مصدر، فعلی است که به شکل یک اسم به کار می‌رود. اسم مصدر در زبان انگلیسی با اضافه کردن پسوند “-ing” به فعل ساده تشکیل می‌شود. به عنوان مثال، فعل “to read” با اضافه کردن پسوند “-ing” به “reading” تبدیل به اسم مصدر “reading” می‌شود.
اصطلاح “اسم مصدر” در زبان انگلیسی به انگلیسی Gerund و گاهی هم به صورت “Gerund noun” یا “Noun form of the verb” آمده است. این اصطلاح به مصدر یا نقش اسمی یک فعل اشاره دارد که با افزودن پسوند “-ing” به فعل ایجاد می‌شود.
اسم مصدر به نوع خاصی از اسم اطلاق می‌شود که وظایف اساسی اسم‌ها را در جمله دارد و می‌تواند نقش‌های مختلفی مانند فاعل، مفعول، مفعول مشترک یا جاری بیان‌کننده‌ها را در جمله به عهده بگیرد.
برخی از مثال‌های اسم‌های مصدر در انگلیسی:
۱. Swimming (شنا کردن)
مثال: Swimming is a good exercise.

۲. Reading (خواندن)
مثال: Reading helps improve vocabulary.

۳. Writing (نوشتن)
مثال: Writing is an essential skill.

۴. Singing (خواندن)
مثال: Singing brings joy to people.

۵. Dancing (رقصیدن)
مثال: Dancing is her favorite hobby.

اسم‌های مصدر در زبان انگلیسی در موارد مختلفی از جمله ساختارها و نوع جملات کاربرد دارند و اهمیت گرامری بسیاری دارند. این اصطلاح به عنوان یکی از اصطلاحات گرامری مهم در زبان انگلیسی مطرح می‌شود.

اسم مصدر- مغز برتر

طبقه بندی اسم مصدر

اسم‌های مصدر (Gerunds) در زبان انگلیسی می‌توانند انواع مختلفی داشته باشند که به طور کلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: ساده و ترکیبی.

۱. اسم مصدر ساده:
اسم مصدر ساده به تنهایی با حذف فعل از جمله و اضافه کردن پسوند “-ing” به فعل ایجاد می‌شود. این نوع اسم مصدر معمولاً به عنوان فاعل یا مفعول جمله استفاده می‌شود.

مثال‌ها:
– Swimming (شنا کردن)
– Writing (نوشتن)
– Running (دویدن)
– Dancing (رقصیدن)

۲.Gerund ترکیبی:
اسم مصدر ترکیبی با استفاده از فعل به همراه حرف اضافه یا اسم دیگر تشکیل می‌شود. در این نوع، حرف اضافه یا اسم اضافه‌شده به فعل برخی از معانی و کاربردهای خاص را معین می‌کند.

مثال‌ها:
– Look forward to (باشوقت بودن برای): I look forward to meeting you.
– Give up (تسلیم شدن): He gave up smoking.
– Interested in (علاقه‌مند به): She is interested in learning new languages.
– Believe in (اعتقاد داشتن به): They believe in helping others.

اسم‌های مصدر به عنوان اسم‌ها در جمله عملکرد دارند و می‌توانند در ترکیب با اسم‌ها، صفت‌ها و حرف‌ها استفاده شوند. همچنین، ممکن است در جمله به عنوان فاعل، مفعول، مفعول مشترک یا جاری بیان‌کننده‌ها ظاهر شوند. استفاده صحیح از اسم‌های مصدر مهم است و برای درک دقیق مفاهیم و معانی جملات، آن‌ها را با دقت به کار ببرید.

انواع اسم مصدر

Gerund یکی از اجزای اساسی زبان انگلیسی است که در تشکیل جملات و مکالمات بسیار مهم است. در این مقاله، به بررسی و توضیح انواع این اسم در زبان انگلیسی می‌پردازیم.

۱. اسم مصدر فعل عادی:

اسم مصدر فعل عادی به مصدر ساده یک فعل اشاره دارد که با حذف فعل از جمله و اضافه کردن پسوند “-ing” به آن ایجاد می‌شود. Gerund فعل عادی معمولاً به عنوان فاعل یا مفعول جمله عملکرد دارد.

برای تولید اسم مصدر فعل عادی، ابتدا باید فعل اصلی را شناسایی کنید، سپس پسوند “-ing” را به انتهای آن اضافه کنید. برخی از اسم‌های مصدر فعل عادی با حفظ قواعد املایی، به طور مستقیم از فعل به دست می‌آیند، اما برخی دیگر تغییرات املایی خاصی دارند.

برای روشن‌تر شدن این مفهوم، به چند مثال توجه کنید:

۱. فعل اصلی: swim (شنا کردن)
نام مصدر فعل عادی: swimming (شنا کردن)
مثال: Swimming is a good exercise. (شنا کردن تمرین خوبی است.)

۲. فعل اصلی: read (خواندن)
نام مصدر فعل عادی: reading (خواندن)
مثال: Reading helps improve vocabulary. (خواندن به بهبود دایره‌واژگان کمک می‌کند.)

۳. فعل اصلی: write (نوشتن)
نام مصدر فعل عادی: writing (نوشتن)
مثال: Writing is an essential skill. (نوشتن مهارتی ضروری است.)

۴. فعل اصلی: run (دویدن)
نام مصدر فعل عادی: running (دویدن)
مثال: Running can be tiring. (دویدن ممکن است خسته‌کننده باشد.)

۵. فعل اصلی: dance (رقصیدن)
name مصدر فعل عادی: dancing (رقصیدن)
مثال: Dancing is her favorite hobby. (رقصیدن سرگرمی مورد علاقه او است.)

به یاد داشته باشید که اسم‌های مصدر فعل عادی می‌توانند نقش‌های مختلفی در جمله بازی کنند و از نظر گرامری بسیار مهم هستند.

۲. اسم مصدر مفعول:

Gerund مفعول، اسمی است که از فعل مفعول ساخته می‌شود و به عنوان مفعول جمله به کار می‌رود. این نوع Gerund را برای نشان دادن عملی استفاده می‌شود که به شیء دیگری وارد شده است. به عنوان مثال، فعل “to break” با اضافه کردن پسوند “-ing” به “breaking” به عنوان Gerund مفعول به کار می‌رود. در جمله “I am tired of his constant breaking of my things”, “breaking” به عنوان مفعول جمله به کار رفته است.

۳. اسم مصدر فعل گذشته:

Gerund فعل گذشته، اسمی است که از فعل گذشته ساخته می‌شود و به عنوان اسم برای نشان دادن یک عمل در گذشته به کار می‌رود. به عنوان مثال، فعل “to write” با تبدیل به گذشته “wrote” و اضافه کردن پسوند “-ing” به “writing” به عنوان Gerund فعل گذشته به کار می‌رود.

۴. اسم مصدر با پسوند “-tion”:

Gerund با پسوند “-tion”، اسمی است که از فعل با پسوند “-t” ساخته می‌شود و به عنوان اسم برای نشان دادن یک عمل به کار می‌رود. به عنوان مثال، فعل “to communicate” با تبدیل به شکل سوم شخص مفرد “communicates” و اضافه کردن پسوند “-tion” به “communication” به عنوان Gerund با پسوند “-tion” به کار می‌رود. در جمله “Effective communication is essential for a successful team”, “communication” به عنوان Gerund با پسوند “-tion” به کار رفته است.

۵. اسم مصدر با پسوند “-ment”:

Gerund با پسوند “-ment”، اسمی است که از فعل با پسوند “-ate” ساخته می‌شود و به عنوان اسم برای نشان دادن یک عمل به کار می‌رود. به عنوان مثال، فعل “to govern” با تبدیل به شکل سوم شخص مفرد “governs” و اضافه کردن پسوند “-ment” به “government” به عنوان Gerund با پسوند “-ment” به کار می‌رود. در جمله “Good government is essential for the well-being of a society”, “government” به عنوان Gerund با پسوند “-ment” به کار رفته است.

۶. اسم مصدر با پسوند “-ing”:

Gerund با پسوند “-ing”، اسمی است که از فعل با پسوند “-ing” ساخته می‌شود و به عنوان اسم برای نشان دادن یک عمل به کار می‌رود. این نوع Gerund را معمولاً برای نشان دادن یک عمل در حال انجام استفاده می‌کنیم. به عنوان مثال، فعل “to study” با اضافه کردن پسوند “-ing” به “studying” به عنوان اGerund با پسوند “-ing” به کار می‌رود. در جمله “Studying is the key to success in academics”, “studying” به عنوان Gerund با پسوند “-ing” به کار رفته است.

۷. اسم مصدر با پسوند “-ance”:

اسم مصدر با پسوند “-ance”، اسمی است که از فعل با پسوند “-ate” ساخته می‌شود و به عنوان اسم برای نشان دادن یک عمل به کار می‌رود. این نوع Gerund معمولاً برای نشان دادن یک وضعیت یا شرایط استفاده می‌شود. به عنوان مثال، فعل “to tolerate” با تبدیل به شکل سوم شخص مفرد “tolerates” و اضافه کردن پسوند “-ance” به “tolerance” به عنوان Gerund با پسوند “-ance” به کار می‌رود. در جمله “Tolerance is important for a peaceful society”, “tolerance” به عنوان Gerund با پسوند “-ance” به کار رفته است.

در نهایت، یادگیری انواع اسم مصدر در زبان انگلیسی بسیار مهم است. با تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌توانید بهبود در استفاده از این انواع اسم مصدر را داشته باشید.

گرامر اسم مصدر

این اسم در زبان انگلیسی به عنوان یکی از اجزای اصلی جمله، برای بیان فعل یا فعالیتی که در حال انجام است، به کار می‌رود. در اینجا به برخی از قواعد گرامری مربوط به اسم مصدر در زبان انگلیسی پرداخته شده است:

اسم مصدر- مغز برتر

۱. ساخت اسم مصدر:

این اسم با افزودن پسوند “-ing” به فعل ساده ساخته می‌شود. به عنوان مثال، “swimming”، “reading” و “playing” همگی اسم مصدرهای فعل‌های “swim”، “read” و “play” هستند.

۲. اسم مصدر به عنوان فاعل جمله:

می‌تواند به عنوان فاعل جمله به کار رود، به طور مثال:

– Running is good exercise. (دویدن ورزش خوبی است.)
– Studying for exams can be stressful. (مطالعه برای امتحانات ممکن است مضاعف کننده استرس باشد.)

۳. اسم مصدر به عنوان مفعول جمله:

می‌تواند به عنوان مفعول جمله به کار رود، به طور مثال:

– I enjoy swimming. (من از شنا لذت می‌برم.)
– She hates cleaning the house. (او از تمیز کردن خانه متنفر است.)

۴. اسم مصدر به عنوان مفعول مستقیم:

می‌تواند به عنوان مفعول مستقیم جمله به کار رود، به طور مثال:

– I love reading books. (من عاشق خواندن کتاب هستم.)
– They hate doing homework. (آن‌ها از انجام تکالیف خانه متنفر هستند.)

۵. اسم مصدر به عنوان مفعول غیرمستقیم:

به عنوان مفعول غیرمستقیم جمله به کار رود، به طور مثال:

– She is interested in learning new languages. (او علاقه‌مند به یادگیری زبان‌های جدید است.)
– He is considering changing jobs. (او در نظر دارد شغل خود را تغییر دهد.)

۶. اسم مصدر به عنوان صفت:

می‌تواند به عنوان صفت به کار رود، به طور مثال:

– A boring movie (فیلم خسته کننده)
– An exciting adventure (ماجرای جذاب)

۷. اسم مصدر به عنوان قید:

می‌تواند به عنوان قید در جمله به کار رود، به طور مثال:

– He drives carefully. (او با دقت رانندگی می‌کند.)
– She speaks softly. (او به آرامی صحبت می‌کند.)

به طور کلی، این اسم یک ابزار گرامری مهم در زبان انگلیسی است که در تشکیل جملات و بیان اعمال و فعالیت‌هابکار می‌رود. بدون این اسم، ساخت جملات و بیان اعمال و فعالیت‌ها در زبان انگلیسی به شدت محدود خواهد شد. لذا آشنایی با قواعد گرامری مربوط به Gerund، برای یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است.

نحوه تشکیل:

برای ساخت این اسم در زبان انگلیسی، معمولاً به فعل ساده یا فعل استمراری (continuous) مربوط به فعل مورد نظر، پسوند “-ing” افزوده می‌شود. این پسوند تبدیل فعل به اسم مصدر می‌کند.
در ادامه چند مثال از ساخت این اسم با پسوند ” می آوریم:

– work → working
– study → studying
– write → writing
– swim → swimming
– cook → cooking
– play → playing

همچنین برخی افعال نیاز به تغییر در املای پایانی دارند قبل از افزودن پسوند “-ing”. به عنوان مثال:

– make → making
– take → taking
– come → coming
– become → becoming

در برخی موارد، برای ساخت آن، فعل مورد نظر باید به شکل سوم فعل (past participle) تغییر کند. به عنوان مثال:

– go → gone → going
– do → done → doing
– see → seen → seeing

لازم به ذکر است که در برخی موارد دیگر، برای ساخت آن از فعل ساده استفاده می‌شود. به عنوان مثال:

– drive → driver (راننده)
– sing → singer (خواننده)
– teach → teacher (معلم)
در نهایت، باید توجه داشت که در زبان انگلیسی، این اسم به عنوان یکی از اجزای اصلی جمله، برای بیان فعل یا فعالیتی که در حال انجام است، به کار می‌رود. بنابراین، آشنایی با آن و قواعد ساخت آن، برای یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است.

این اسم با حذف to نیز از فعل ساده (base form) به دست مي‌آيد و حرف ing به آن اضافه مي‌شود. برای مثال:
– فعل ساده: play
– اسم مصد: playing

اسم مصدر- مغز برتر

کاربردها:

۱. فعل در جمله:
به عنوان فعل در جمله استفاده می‌شود. برای مثال:
– I enjoy swimming in the ocean.
(از شنا در اقیانوس لذت می‌برم.)

۲. فاعل جمله:
این دستور زبان انگلیسی همچنین به عنوان فاعل جمله استفاده می‌شود. برای مثال:
– Running is good exercise.
(دویدن تمرین خوبی است.)

۳. مفعول جمله:
این اسم همچنین به عنوان مفعول جمله استفاده می‌شود. برای مثال:
– She enjoys reading books.
(او از خواندن کتاب‌ها لذت می‌برد.)

۴. پسوندهای صفت سازی:
این قانون به عنوان پسوندهای صفت سازی نیز استفاده می‌شود. برای مثال:
– The running water is refreshing.
(آب دویدگی منعش کننده است.)

۱. Run: The act of running.
۲. Sing: The act of singing.
۳. Write: The act of writing.
۴. Dance: The act of dancing.
۵. Swim: The act of swimming.
۶. Read: The act of reading.
۷. Jump: The act of jumping.
۸. Cook: The act of cooking.
۹. Sleep: The act of sleeping.
۱۰. Talk: The act of talking

۱. دویدن: عمل دویدن.
۲. آواز خواندن: عمل آواز خواندن.
۳. نوشتن: عمل نوشتن.
۴. رقص: عمل رقصیدن.
۵. شنا: عمل شنا کردن.
۶. بخوان: عمل خواندن.
۷. پرش: عمل پریدن.
۸. آشپزی: عمل پختن.
۹. خواب: عمل خوابیدن.
۱۰. حرف زدن: عمل حرف زدن.

انتشارات مغز برتر همیشه کنار شماست

دیگر مقالات

تاثیر استرس روی مغز/مغزبرتر
وبلاگ

تاثیر استرس روی مغز

استرس بخشی آشنا و اجتناب ناپذیر از زندگی روزمره است که به اشکال مختلفی مانند سلامتی، پول و روابط بروز می کند و روی مغز تاثیر می گذارد. در هر موردی که با یک تهدید بالقوه مواجه می شویم، ذهن و بدن ما وارد عمل می شود و برای مقابله با مسائل (مبارزه) یا اجتناب

ادامه مطلب
استرس مالی/مغزبرتر
وبلاگ

استرس مالی

اگر نگران پول هستید، نگران نباشید چون تنها نیستید. پول یک منبع رایج استرس برای بزرگسالان به شمار می رود. طبق آمار هایی که بدست آمده ، ۷۲ درصد از بزرگسالان درباره ی پول احساس استرس می کنند. نگرانی در مورد پرداخت اجاره یا احساس غرق شدن در بدهی. با توجه به استرس مالی که

ادامه مطلب