حروف الفبای انگلیسی

فهرست مطالب

حروف الفبای انگلیسی

 

حروف انگلیسی، یکی از اجزای اساسی زبان انگلیسی هستند. این حروف الفبای انگلیسی شامل ۲۶ حرف از الفبای لاتین هستند و برای نوشتن کلمات و جملات در زبان انگلیسی استفاده می‌شوند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌های هر یک از حروف انگلیسی می‌پردازیم.

حروف انگلیسی- مغز برتر

حرف A

اولین حرف از حروف الفبای انگلیسی حرف A است. این حرف در بسیاری از کلمات به کار می‌رود و صدای آن به صورت “ای” می‌باشد. برای مثال، در کلمات apple و cat، حرف A به صورت “ای” تلفظ می‌شود.

حرف B

حرف B نیز یکی از حروف الفبای انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “بی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات baby و book، حرف B به صورت “بی” تلفظ می‌شود.

حرف C

حرف C نیز یکی دیگر از حروف الفبای انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “سی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات cat و city، حرف C به صورت “سی” تلفظ می‌شود.

حرف D

حرف D نیز یکی دیگر از حروف الفبای انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “دی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات dog و day، حرف D به صورت “دی” تلفظ می‌شود.

حرف E

حرف E نیز یکی از حروف الفبای انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “ای” می‌باشد. برای مثال، در کلمات egg و pet، حرف E به صورت “ای” تلفظ می‌شود.

حرف F

حرف F نیز یکی دیگر از حروف الفبای انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “اف” می‌باشد. برای مثال، در کلمات fish و coffee، حرف F به صورت “اف” تلفظ می‌شود.

حرف G

حرف G نیز یکی دیگر از حروف الفبای انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “جی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات game و get، حرف G به صورت “جی” تلفظ می‌شود.

حرف H

حرف H نیز یکی دیگر از حروف الفبای انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “ایچ” می‌باشد. برای مثال، در کلمات house و hand، حرف H به صورت “ایچ” تلفظ می‌شود.

حرف I

حرف I نیز یکی از حروف الفبای انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “آی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات ice و city، حرف I به صورت “آی” تلفظ می‌شود.

حرف J

حرف J نیز یکی دیگر از حروف انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “جِی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات job و jam، حرف J به صورت “جِی” تلفظ می‌شود.

حرف K

حرف K نیز یکی دیگر از حروف انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “کِی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات key و kind، حرف K به صورت “کِی” تلفظ می‌شود.

حرف L

حرف L نیز یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “ال” می‌باشد. برای مثال، در کلمات love و little، حرف L به صورت “ال” تلفظ می‌شود.

حرف M

حرف M نیز یکی دیگر از حروف انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “ام” می‌باشد. برای مثال، در کلمات mother و home، حرف M به صورت “ام” تلفظ می‌شود.

حرف N

حرف N نیز یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “ان” می‌باشد. برای مثال، در کلمات no و name، حرف N به صورت “ان” تلفظ می‌شود.

حرف O

حرف O نیز یکی دیگر از حروف انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “او” می‌باشد. برای مثال، در کلمات orange و home، حرف O به صورت “او” تلفظ می‌شود.

حروف الفبای انگلیسی- مغز برتر

حرف P

حرف P نیز یکی دیگر از حروف انگلیسی است که در کلمات مختلف به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “پی” می‌باشد. برای مثال، در کلمات pen و people، حرف P به صورت “پی” تلفظ می‌شود.

حرف Q

حرف Q نیز یکی دیگر از حروف انگلیسی است که در بسیاری از کلمات به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “کیو” می‌باشد. برای مثال، در کلمات queen و quick، حرف Q به صورت “کیو” تلفظ می‌شود.

حرف R

حرف R در زبان انگلیسی دارای ویژگی‌های متعددی است که برای یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، این حرف می‌تواند به صورت لبی-زبانی یا فقط زبانی تلفظ شود. در تلفظ لبی-زبانی، لبهای فوقانی به سمت دندان‌های پایینی فشار داده می‌شود و زبان نیز به سمت عقب و بالا فشرده می‌شود. در تلفظ فقط زبانی، زبان به سمت عقب و بالا فشرده می‌شود اما لبها فشار نمی‌یابند.

همچنین، حرف R در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات rain و run دارای حرف R هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است. همچنین، در بسیاری از کلمات، حرف R به صورت غیر قابل شنیدن و به عنوان یک حرف محلی استفاده می‌شود.

در انگلیسی آمریکایی، برخی از حروف R در کلمات نیز تلفظ نمی‌شوند، به عنوان مثال در کلمه water و father، حرف R به صورت غیر قابل شنیدن است. اما در انگلیسی بریتانیایی، حروف R در این کلمات تلفظ می‌شوند.

با توجه به ویژگی‌های متعدد حرف R در زبان انگلیسی، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح آن در کلمات و جملات، بسیار مهم است. در این راستا، تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف R را بهبود بخشید.

حرف S

حرف S یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “اس” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف S در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف S:
حرف S به صورت “اس” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، زبان به سمت پشت دهان فشرده می‌شود و هوای دهان را به بیرون می‌فرستد.
کاربرد حرف S:
حرف S در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف S در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Sun: به معنی خورشید
– School: به معنی مدرسه
– Summer: به معنی تابستان
– Sister: به معنی خواهر
– Seven: به معنی هفت

همچنین، حرف S در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات cats و dogs، حرف S به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات desk و ask، حرف S به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف S در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات small و slow دارای حرف S هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف S در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف S را بهبود بخشید.

حرف T

حرف T یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “تی” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف T در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف T:
حرف T به صورت “تی” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، زبان به سمت پشت دهان فشرده می‌شود و هوای دهان را به بیرون می‌فرستد.
کاربرد حرف T:
حرف T در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف T در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Time: به معنی زمان
– Two: به معنی دو
– Tree: به معنی درخت
– Table: به معنی میز
– Tiger: به معنی ببر

همچنین، حرف T در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات cat و hat، حرف T به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات water و later، حرف T به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، در بعضی از کلمات، حرف T به صورت غیر قابل شنیدن و به عنوان یک حرف محلی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمه often، حرف T به صورت غیر قابل شنیدن است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف T در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف T را بهبود بخشید.

حرف U

حرف U یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “یو” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف U در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف U:
حرف U به صورت “یو” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، دهان و لب‌ها به شکل دایره بسته می‌شوند و صدای “یو” تولید می‌شود.
کاربرد حرف U:
حرف U در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف U در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Umbrella: به معنی چتر
– University: به معنی دانشگاه
– Uncle: به معنی عمو
– Up: به معنی بالا رفتن
– Use: به معنی استفاده کردن

همچنین، حرف U در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات but و cut، حرف U به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات cup و bus، حرف U به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف U در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات beautiful و useful دارای حرف U هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف U در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف U را بهبود بخشید.

حرف V

حرف V یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “وی” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف V در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف V:
حرف V به صورت “وی” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، دهان و لب‌ها به شکل دایره بسته می‌شوند و صدای “وی” تولید می‌شود.
کاربرد حرف V:
حرف V در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف V در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Vacation: به معنی تعطیلات
– Vehicle: به معنی وسیله نقلیه
– Voice: به معنی صدا
– Very: به معنی بسیار
– View: به معنی منظره

همچنین، حرف V در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات love و have، حرف V به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات seven و over، حرف V به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف V در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات beautiful و innovative دارای حرف V هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف V در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف V را بهبود بخشید.

حرف W

حرف W یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “دبلیو” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف W در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف W:
حرف W به صورت “دبلیو” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، دهان و لب‌ها به شکل دو دایره بسته می‌شوند و صدای “دبلیو” تولید می‌شود.
کاربرد حرف W:
حرف W در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف W در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Water: به معنی آب
– World: به معنی جهان
– Woman: به معنی زن
– Winter: به معنی زمستان
– Will: به معنی خواست

همچنین، حرف W در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات low و know، حرف W به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات window و award، حرف W به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف W در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات wonderful و aware دارای حرف W هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف W در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف W را بهبود بخشید.

حرف X

حرف X یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “اکس” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف X در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف X:
حرف X به صورت “اکس” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، دهان و لب‌ها به شکل دو دایره بسته می‌شوند و صدای “اکس” تولید می‌شود.
کاربرد حرف X:
حرف X در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف X در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– X-ray: به معنی پرتو ایکس
– Xenophobia: به معنی ترس از بیگانگان
– Xylophone: به معنی زلفون

همچنین، حرف X در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات taxi و fix، حرف X به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات exam و expert، حرف X به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف X در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات extra و complex دارای حرف X هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف X در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف X را بهبود بخشید.

حرف Y

حرف Y یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “وای” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف Y در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف Y:
حرف Y به صورت “وای” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، دهان و لب‌ها به شکل دایره باز شده و صدای “وای” تولید می‌شود.
کاربرد حرف Y:
حرف Y در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف Y در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Yesterday: به معنی دیروز
– Year: به معنی سال
– Yellow: به معنی زرد
– Yes: به معنی بله
– Yoga: به معنی یوگا

همچنین، حرف Y در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات happy و baby، حرف Y به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات beyond و system، حرف Y به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف Y در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات happy و busy دارای حرف Y هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف Y در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف Y را بهبود بخشید.

حروف الفبای انگلیسی- مغز برتر

حرف Z

حرف Z یکی از حروف انگلیسی است که در کلمات بسیاری به کار می‌رود. صدای این حرف به صورت “زد” می‌باشد. در این مقاله، به بررسی و توضیح کاربرد و تلفظ حرف Z در زبان انگلیسی می‌پردازیم.
تلفظ حرف Z:
حرف Z به صورت “زد” تلفظ می‌شود. در تلفظ این حرف، دهان و لب‌ها به شکل دو دایره باز شده و صدای “زد” تولید می‌شود.
کاربرد حرف Z:
حرف Z در کلمات بسیاری به کار می‌رود و در تشکیل کلمات و جملات بسیار مهم است. در زبان انگلیسی، این حرف می‌تواند به عنوان حرف ابتدایی یک کلمه و یا در وسط و انتهای کلمات استفاده شود.
بعضی از کلماتی که حرف Z در آن‌ها به عنوان حرف ابتدایی به کار می‌رود، عبارتند از:

– Zero: به معنی صفر
– Zoo: به معنی باغ وحش
– Zen: به معنی زن

همچنین، حرف Z در بسیاری از کلمات به عنوان حرف میانی و یا انتهایی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در کلمات buzz و jazz، حرف Z به عنوان حرف انتهایی کلمات تلفظ می‌شود و در کلمات realize و analyze، حرف Z به عنوان حرف میانی تلفظ می‌شود.
همچنین، حرف Z در زبان انگلیسی دارای بسیاری از ترکیبات و صفات است که در تشخیص معنی کلمات بسیار مهم هستند. به عنوان مثال، کلمات crazy و lazy دارای حرف Z هستند، اما معنی آن‌ها کاملاً متفاوت است.
در نهایت، یادگیری تلفظ و کاربرد صحیح حرف Z در کلمات و جملات، بسیار مهم است. تمرین و تماشای فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی، می‌تواند به شما کمک کند تا تلفظ و کاربرد حرف Z را بهبود بخشید.

حروف کوچک و بزرگ به ترتیب

حروف الفبای انگلیسی عبارت است از کلیۀ حروفی که در یک زبان وجود دارد. در زبان انگلیسی ۲۶ حرف به ترتیب زیر موجود است.
حروف بزرگ :

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q    R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

حروف کوچک :

a    b    c    d    e    f    g    h    i     j     k     l    m   n   o   p   q    r   s   t    u   v   w   x   y   z

حروف انگلیسی به دو بخش تقسیم میشود: حروف بیصدا و حروف صدادار

حروف صدادار زبان انگلیسی:

حرف های صدا دار عبارتند از o – u – a – i – e

حرف های صدا دار مانند ضمه ، فتحه و کسره هستند که بدون آنها کلمه خوانده نمی شود.

حروف بی صدا زبان انگلیسی:

به جز حروف صدادار بقیه حروف انگلیسی بی صدا هستند.

فرق بین a  یا an (به معنی یک):

a  قبل از اسم های مفردی می آید که حروف اول آنها بی صدا باشد.

اما an قبل از اسمهای مفردی می آید که حروف اول آنها باصدا باشد.

A     pen

An   egg

 

 

 

 

 

 

 

 

دیگر مقالات

تاثیر استرس روی مغز/مغزبرتر
وبلاگ

تاثیر استرس روی مغز

استرس بخشی آشنا و اجتناب ناپذیر از زندگی روزمره است که به اشکال مختلفی مانند سلامتی، پول و روابط بروز می کند و روی مغز تاثیر می گذارد. در هر موردی که با یک تهدید بالقوه مواجه می شویم، ذهن و بدن ما وارد عمل می شود و برای مقابله با مسائل (مبارزه) یا اجتناب

ادامه مطلب
استرس مالی/مغزبرتر
وبلاگ

استرس مالی

اگر نگران پول هستید، نگران نباشید چون تنها نیستید. پول یک منبع رایج استرس برای بزرگسالان به شمار می رود. طبق آمار هایی که بدست آمده ، ۷۲ درصد از بزرگسالان درباره ی پول احساس استرس می کنند. نگرانی در مورد پرداخت اجاره یا احساس غرق شدن در بدهی. با توجه به استرس مالی که

ادامه مطلب