نمونه تدریس

نمونه تدریس دروس و اساتید مختلف در لینک‌های زیر برای شما فراهم آورده شده‌اند، برای مشاهده نمونه تدریس اساتید روی لینک مربوطه کلیک کنید.ادبیات آرایه‌های ادبی قسمت اول - استاد پازوکی

ادبیات آرایه‌های ادبی قسمت دوم - استاد پازوکی

ادبیات آرایه‌های ادبی قسمت سوم - استاد پازوکی

دین و زندگی دهم - استاد رضایی بقا

دین و زندگی یازدهم - استاد رضایی بقا

دین و زندگی دوازدهم - استاد رضایی بقا

ریاضی حد و پیوستگی قسمت اول - استاد جدیدی

ریاضی حد و پیوستگی قسمت دوم - استاد جدیدی

ریاضی تابع - استاد جدیدی

ریاضی مثلثات - استاد جدیدی

ریاضی مشتق قسمت اول - استاد جدیدی

ریاضی مشتق قسمت دوم - استاد جدیدی

ریاضی هندسه - استاد جدیدی

زیست فصل 2 دهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 3 دهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 6 دهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 3 دوازدهم قسمت اول - دکتر خاکیه

زیست فصل 3 دوازدهم قسمت دوم - دکتر خاکیه

زیست فصل 6 دوازدهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 3 یازدهم قسمت اول - دکتر خاکیه

زیست فصل 3 یازدهم قسمت دوم - دکتر خاکیه

زیست فصل 5 یازدهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 6 یازدهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 8 یازدهم - دکتر خاکیه

زیست فصل 2 یازدهم - دکتر خاکیه

شیمی فصل 2 دهم - استاد نصراللهی

شیمی فصل 3 دهم - استاد نصراللهی

شیمی فصل 3 یازدهم - استاد نصراللهی

شیمی فصل 1 دوازدهم قسمت اول - استاد فیض آبادی

شیمی فصل 1 دوازدهم قسمت دوم - استاد فیض آبادی

شیمی فصل 1 دوازدهم قسمت سوم - استاد فیض آبادی

شیمی فصل 1 دوازدهم قسمت چهارم - استاد فیض آبادی

شیمی فصل 2 دوازدهم - استاد فیض آبادی

عربی ترجمه قسمت اول - استاد عبداللهی

عربی ترجمه قسمت دوم - استاد عبداللهی

عربی درک متن - استاد حقیقی

فیزیک فصل 1 دهم - استاد ملت

فیزیک دهم دما و گرما - استاد ملت

فیزیک دهم فشار - استاد ملت

فیزیک دهم کار و انرژی - استاد ملت

فیزیک یازدهم ساکن قسمت اول - استاد ملت

فیزیک یازدهم ساکن قسمت دوم - استاد ملت

فیزیک یازدهم جاری - استاد ملت

فیزیک یازدهم القا - استاد ملت

فیزیک دوازدهم دینامیک - استاد صابری

فیزیک دوازدهم دینامیک - استاد صابری